Nederlandse | Verander taal
Menu

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

1.           ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1.1.        De onderneming STIGA Spa, gevestigd in via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), met BTW-nummer 07684381002, volgestort kapitaal van 50.000.002,00, e-mail infoline@stiga.com, tel. +39 0423 450111, fax +39 0423 450670 (“Onderneming”), is de eigenaar van deze website (“Website”).

 

1.2.        De Website wordt gezamenlijk beheerd door:

 

-      STIGA Spa, gevestigd in via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), met BTW-nummer 07684381002, volgestort kapitaal van 50.000.002,00, e-mail infoline@stiga.com, tel. +39 0423 450 111 , fax +39 0423 450670

 

en

 

-       Stiga B.V. (“GGP"), gevestigd in Sportlaan 9, NL-4131 NN Vianen, Nederland, BTW-nummer NL009447891B01, kapitaal 100.000 €, waarvan 100.000 € gestort, e-mail info.nl@stiga.com, tel. +31 (0) 347 344 199, fax +31 (0) 347 344 018

 

Hierna genoemd "GGP"

 

1.3.       De gebruiker van de Website ("Gebruiker") wordt aangeraden de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Website ("Algemene Gebruiksvoorwaarden") aandachtig te lezen vooraleer de Website en de verschillende onderdelen ervan te raadplegen.

 

1.4.       Het gebruik van de Website vanwege de Gebruiker houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden in. De Gebruikers die de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden onaanvaardbaar achten, dienen de Website onmiddellijk te verlaten.

 

1.5.       GGP heeft het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden, indien deze wijzigingen het gevolg zijn van veranderingen in de wetgeving of de zakelijke activiteiten van GGP. De Gebruiker moet de Algemene Gebruiksvoorwaarden controleren vooraleer de Dienst te gebruiken, en ze bewaren.

 

1.6.       De Gebruiker bevestigt en aanvaardt het feit dat GGP zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken de beschikbaarheid van de Website op te heffen of de toegang ertoe te blokkeren.

 

2.          INHOUD VAN DE WEBSITE

 

2.1        Het doel van de Website is GGP's producten ("Producten") te illustreren en gegevens en informatie te verschaffen over de kenmerken ervan.

 

2.2        De Website is niet bedoeld voor e-handel vanwege de Onderneming; de Gebruiker kan bijgevolg (inter alia) geen Producten kopen op de Website.  De Gebruiker kan de Producten kopen bij detailhandelaars en gespecialiseerde handelaars, opgenomen in het deel "Geautoriseerde Dealers" van de Website.

 

2.3        GGP behoudt zich het recht voor om delen van de Website op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

 

2.4        GGP behoudt zich het recht voor om de Producten op elk moment te wijzigen of ze van de Website te halen, of om de gegevens en informatie betreffende hun kenmerken te wijzigen als die op de een of de andere manier veranderd zijn. 

 

3.          INTELLECTUELE EIGENDOM

 

3.1.       GGP en/of andere organisaties die deel uitmaken van de Groep GGP zijn de enige eigenaars (inter alia) van het handelsmerk "Stiga” en de domeinnamen van de Internetsite gebruikt door die organisaties.

 

3.2.       GGP is de enige eigenaar van de intellectuele en industriële eigendomsrechten die ermee verbonden zijn, voortvloeiend uit of verbonden met de Website, inclusief maar niet beperkt tot:

 

a)          de inhoud;

 

b)         namen, gegevens en informatie over de voorgestelde Producten;

 

c)          foto's;

 

d)          afbeeldingen;

 

e)          video's;

 

f)           tekst;

 

g)          tekeningen;

 

h)          muziek;

 

i)           databases;

 

j)           software.

 

3.3.       De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de intellectuele en industriële eigendomsrechten vermeld in de clausules 3.1 en 3.2, hierna genoemd ("IP GGP") beschermd zijn door de van kracht zijnde wetgeving, inclusief het Wetsbesluit nr. 30 van 10 februari 2005 (Industriële Eigendom) en het Statuut nr. 633 van 22 april 1941 (Auteursrecht).

 

3.4.       GGP kent de Gebruikers geen enkele licentie toe betreffende IP GGP, noch kunnen deze laatsten aanspraak maken op rechten. De Gebruikers mogen geen deel of het geheel van IP GGP (inter alia) kopiëren, downloaden, reproduceren op andere websites of in elke andere vorm of op een andere wijze vertalen, wijzigen, verdelen, verspreiden of openbaar bekend maken, tenzij m.b.t. de activiteiten die strikt noodzakelijk zijn om de Website te bezoeken.

 

3.5.       De Gebruiker dient geen technologieën aan te wenden die het kopiëren van de inhoud van IP GGP vergemakkelijkt, zoals spiders, spyware of bots. Verder dient de Gebruiker de beveiligingen geïnstalleerd door GGP ter bescherming van IP GGP op geen enkele manier en met geen enkel instrument te omzeilen.

 

3.6.       De gegevens, inclusief verzamelde gegevens, informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en kenmerkende tekenen van derde partijen kunnen alleen gebruikt worden door de Onderneming, op de Website, ter informatie en voor beschrijvende doeleinden.

 

4.          DISCLAIMER

 

4.1.       GGP garandeert niet dat de informatie en gegevens geleverd op de Website, inclusief informatie en gegevens relatief aan de Producten, uitputtend, correct en up-to-date zijn. 

 

4.2.       De Gebruiker moet zich er persoonlijk van vergewissen, inclusief met de detailhandelaar van het Product, dat de informatie waarnaar verwezen wordt in de clausule 4.1 nauwgezet en uitputtend is.

 

5.          INFORMATIE OVER DE DETAILHANDELAARS

 

5.1.      GGP gaat de juistheid of correctheid van de namen, gegevens en contactinformatie relatief aan de detailhandelaars van het Product vermeld in de Website niet na, en controleert al evenmin of deze constant bijgehouden worden.

 

5.2.       De Gebruiker moet controleren of de informatie relatief aan de detailhandelaars van het Product beschikbaar op de Website correct is vooraleer de verkoper te contacteren. 

 

6.          LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

 

6.1.       GGP garandeert niet dat de websites van derden waarnaar verwezen wordt in de Website met links of op een andere manier ("Websites van Derden") effectief werkzaam en beschikbaar zijn.

 

6.2.       GGP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of het materiaal dat gepubliceerd wordt of op welke manier dan ook verspreid wordt op de websites van derden.

 

6.3.       GGP kan op geen enkele wijze garanderen dat al wat vermeld of vertegenwoordigd wordt in de websites van derden correct, nauwgezet, volledig, authentisch of conform de wetgeving en regels van toepassing op de inhoud, diensten en activiteiten vertegenwoordigd op deze websites zijn.

 

7.         PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

7.1.      De Gebruiker moet de inhoud van het deel "Beleid Gegevensbescherming" aandachtig lezen.

 

8.         VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 

8.1.      De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden bevatten het geheel van de overeenkomsten gesloten tussen de Partijen inzake het voorwerp waarvan sprake is.

 

9.         SCHEIDBAARHEID

 

9.1.       Indien een clausule van de onderhavige Algemene Gebruikswoorwaarden ongeldig verklaard mocht worden door om het even welke organisatie, instelling, arbitratie, administratie of hof, zal de clausule in kwestie gescheiden geacht worden van de andere clausules van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden, zonder dat dit een invloed heeft op de overige clausules.

 

10.        AFSTAND VAN RECHTEN

 

10.1.     Hierbij wordt overeengekomen dat het niet of laattijdig uitoefenen van een recht of bevoegdheid vanwege de Onderneming in het kader van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of volgens de wet, niet inhoudt dat dit recht uitgesloten wordt; de gedeeltelijke of occasionele uitoefening van dit recht zal op geen enkele manier de mogelijkheid uitsluiten van de verdere of daaropvolgende uitoefening of de uitoefening van een ander recht of bevoegdheid in het kader van de onderhavige Algemene Gebruiksdoeleinden of volgens de wet.

 

11.        WET VAN TOEPASSING EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

11.1      De onderhavige Algemene Voorwaarden worden geregeld door het Italiaans recht. Verkoopvoorwaarde gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 0881989.

 

12.        BANKGEGEVENS

12.1      ABNAMRO - IBAN: NL86ABNA0497161648 - BIC: ABNANL2A